InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

Young Physicist Tournament (Turnaj mladých fyzikov)   V súťažnom roku TMF 2009, sme pre Young Physicist Tournament pripravovali družstvo študentov gymnázia Šrobárová 1, Košice a konzultovali sme prípravu družstva gymnázia Poštová, Košice. Do pravidelnej prípravy sa zapájalo 9 študentov.

     Stretnutie k riešeniu 17 experimentálnych úloh sme realizovali raz týždenne v rozsahu 3 hod., v priestoroch laboratórií školských pokusov z fyziky na PF UPJŠ v Košiciach. Pred celoštátnou prehliadkou sme prípravu zintenzívnili a stretávali sa denne, podľa aktuálnych potrieb v rozsahu cca 5-6 hod. 

     Podarilo sa nám pripraviť riešenia 15 úloh, čo umožnilo zúčastniť sa vystúpenia na celoštátnom kole. Celoštátnej prehliadky 21.4. – 23.4. 2009 sme sa zúčastnili s 9 študentmi gymnázia Šrobárova. Z celkového počtu 9 súťažných družstiev, družstvo získalo 114,9 bodu a skončilo na 6 mieste v celkovom poradí. 

     K celému priebehu prípravy na IYPT sme pripravili a administrovali v prostredí moodle e-learningový kurz s názvom: Turnaj mladých fyzikov. 

     Výstupy z prípravy experimentálnych úloh dvoch družstiev na IYPT boli zaradené do výberových prednášok v študijnom pláne pre prípravu budúcich učiteľov fyziky. 

     K realizácii prípravy na IYPT bola vedená jedna bakalárska práca na medziodborovom štúdiu a jedna práca ŠVOČ. 

     Pre zvýšenie dopadu riešenia projektu APVV na mládež v regióne sme usporiadali prezentačný seminár pre študentov gymnázií, kde sme predstavili Turnaj mladých fyzikov, prezentovali vzorové riešenia a fyzikálny výklad princípov úloh a simulovali modelový fyzboj, ako ukážku práce študentov. 

  

Fyzikálna olympiáda kategória D, C (e-learningové kurzy na podporu riešiteľov) 

     Počas roka 2009 sme realizovali inovovaný e-learningový kurz pre podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády kategórie D (šk.rok 2007/08, 08/09, 09/10). 

     Na základe overenej metodiky sme pripravili a spustili e-learningový kurz pre podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády kategórie C (šk. rok 2007/08, 08/09.09/10). 

     V kurze pre kategóriu D (šk.rok 2009/09) sme mali zapojených 16 učiteľov a 68 žiakov zo 14 škôl. 

     V kurze pre kategóriu C (šk.rok 2008/09) sme mali zapojených 5 učiteľov a 27 žiakov z 5 škôl. 

     V rámci každého kurzu aktualizujeme úlohy, v dvojtýždňových intervaloch zadávame a opravujeme domáce zadania študentov, diskutujeme s učiteľmi. 

     Podporou stredoškolskej mládeže zvyšujeme úroveň fyzikálneho myslenia, podporujeme záujem o prírodovedné vzdelávanie a napomáhame skvalitňovaniu vyučovania na stredných školách. 

     Pre realizáciu dištančných kurzov sme inštalovali samostatný moodle server http://ufv.science.upjs.sk/moodle

     K realizácii e-learningových kurzov bola vedená jedna magisterská záverečná práca na medziodborovom štúdiu. 

     Overovaná metodika práce s talentovanou mládežou ukazuje výrazný posun v úspešnosti riešiteľov na krajskom kole FO u študentov zapojených do našich kurzov. Je potrebné metodicky usmerňovať prácu učiteľov, najmä tých, ktorí majú len krátkodobú alebo žiadnu skúsenosť s vedením žiakov vo FO. Vytvorené materiály, overovaná metodika a systém úloh, sú využívané v príprave budúcich učiteľov, čím sa budujú základy pre kontinuálnu prácu v oblasti FO v regióne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.