InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

Anotácia projektu:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach má bohaté skúsenosti v práci s nadanými žiakmi a so žiakmi prejavujúcimi záujem o prírodovedné predmety,  matematiku a informatiku. Organizuje pre nich korešpondenčné semináre, mnohé sústredenia, tábory, dni a poldni s vyššie uvedenými predmetmi pod heslom: Dajme mladým zmysluplný čas.

Vychádzajúc z týchto skúseností sa ukazuje, že uvedené aktivity si vyžadujú dôslednejšiu kooperáciu a sú dosť finančne náročné. V tomto projekte budeme riešiť vzájomnú kooperáciu jednotlivých aktivít, usporiadame  pre študentov akcie zohľadňujúce kooperáciu.

V každom predmete plánujeme viaceré sústredenia (ich počet sa líši podľa rozbehnutých aktivít v jednotlivých predmetoch), na ktorých budeme ukazovať krásu aj iných prírodovedných predmetov. Okrem toho pripravíme špeciálne súťaže a súťaže bežiace on-line cez Internet, tiež vzdelávacie portály pre jednotlivé predmety, resp. materiály na CD nosičoch s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov hlavne na východe Slovenska.