InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

V každom roku projektu plánujeme uskutočniť nasledujúce podujatia:

Fyzika
• Realizácia 3 dištančných kurzov: Podpora riešiteľov FO kategória D (počas 4 rokov), Podpora riešiteľov FO kategória C (počas 1. roka), Podpora riešiteľov FO kategória C (počas 2.-4. rokov).
• Príprava regionálneho družstva na Turnaj mladých fyzikov (počas 4 rokov).
• Príprava štruktúry, obsahu a propagácie fyzikálnej súťaže Concept Physics (počas 2 rokov), realizácia tejto súťaže Concept Physics (počas 2 rokov).

Geografia
• Tvorba koncepcie, metodológie a testovanie pilotného projektu geografických súťaží na menších skupinách žiakov a študentov.
• Organizovanie stretnutí s kontaktovanou skupinou študentov, ktorých náplňou bude bezprostredná výmena názorov na obsah a formy projektu a súťaží, s hlavným cieľom tréningu niektorých vybraných geografických programov a technológií.
• Vytvorenie multimediálneho CD, ktoré bude obsahovať relevantné informácie pre rozšírenie poznatkov z geografie.

Chémia
• Vzdelávanie žiakov na báze virtuálneho chemického laboratória ako východiska pre samostatnú prácu a tvorbu projektov. Toto laboratórium každý rok pripraví riešiteľský kolektív k danej téme.
• Realizácia a organizácia projektovej súťaže žiakov a študentov k vybraným témam Trvalo udržateľného rozvoja.
• Uskutočnenie záverečnej konferencie pre učiteľov a žiakov spojenej s vyhodnotením najlepších prác za prítomnosti médií, hlavných predstaviteľov Ústavu chemických vied a koordinátorov chemických olympiád.

Informatika
Informatika má skúsenosti s nižšie uvedenými súťažami, ktoré potrebuje rozvíjať ďalej a hľadať pre ich realizáciu nové prvky prispievajúce ku všeobecnému vzdelaniu. Cieľom je objaviť a podporiť mladé programátorské talenty, ukázať žiakom krásu programovania.
• PALMA Junior – súťaž v programovaní on-line. Je zameraná na žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl, prímy až kvinty osemročných gymnázií a prvého ročníka stredných škôl.
• PALMA – on line súťaž cez Internet v programovaní pre stredoškolákov a iných účastníkov, finálové kolo si vyžaduje sústredenie súťažiacich.
• PALMA Učiteľ – spolupráca s učiteľmi informatiky pre prípravu žiakov na súťaže.
• Popoludnia s informatikou.

Matematika
• Sústredenia korešpondenčných seminárov Matik (7. – 9. ročník základných škôl) a STROM (1. – 4. ročník stredných škôl).
• Kluby mladých matematikov – pravidelné stretnutia určené pre žiakov stredných škôl.
• Školenia vedúcich krúžkov matematiky, fyziky a informatiky (v spolupráci s informatikmi a fyzikmi).